OPB, JV IN VV

Podaljšano bivanje je organizirano od 1. do 5. razreda.

V Osnovni šoli Loče imamo 2,92 oddelka podaljšanega bivanja. Prav tako je oddelek podaljšanega bivanja v podružnični šoli Jernej (0,76 oddelka) in v podružnični šoli Žiče (1,60 oddelka). Podaljšano bivanje je organizirano od 11.55 do 16.00.

V OŠ Loče imamo naslednje oddelke:

  • OPB 1 (samostojen oddelek),
  • OPB 2 (samostojen oddelek),
  • OPB 3 (samostojen  oddelek),
  • OPB 4 (kombiniran oddelek).

V podaljšanem bivanju  poučujejo naslednje učiteljice:

Irena Skutnik, Alenka Ungar Dietinger, Vlasta Zorc, Vesna Hmelak, Iva Gorinšek, Karmen Leskovar, Nuša Motaln, Vesna Celcer Pečovnik.

V podružnični OŠ Jernej imamo:

         ● 0PB 1 (vključeni učenci od 1. do 4. razreda – kombiniran oddelek).

V podaljšanem bivanju poučujeta učiteljici Ana Kovačič/Monika Goričan Škerget in Vesna Hmelak.

V podružnični OŠ Žiče imamo:

● OPB 1 (vključeni učenci  1. in 2. razreda – kombiniran oddelek),

● OPB 2 (vključeni učenci  3. in 4. razreda – kombiniran oddelek).

V podaljšanem bivanju poučujejo naslednje učiteljice: Duša Pokorn, Tanja Kohne.

V podaljšanem bivanju se učenci sprostijo, pišejo domače naloge, širijo znanja  ter imajo prostočasne usmerjene dejavnosti. V tem času imajo učenci tudi kosilo. Zagotavlja se jim spodbudno, zdravo in varno okolje za osebni razvoj in

učenje. Skupaj z učitelji načrtujejo, izbirajo in izvajajo različne aktivnosti in šolske projekte, zadovoljujejo potrebo po socialnih stikih, gibanju, igri ter razvijajo socialne veščine, ki jih potrebujejo za življenje.  V OPB učence vzgajamo, spodbujamo, širimo njihovo splošno razgledanost in praktična znanja ter jih navajamo na samostojnost.  Skozi igro in različne dejavnosti spodbujamo in razvijamo pozitivne vrednote, sodelovalno učenje, jih učimo skupnega sobivanja v stiku z naravo. Skrbimo za njihovo dobro počutje, varnost ter prijetno klimo v skupini.

JUTRANJE VARSTVO LOČE

Se prične ob 6.15 v učilnici 103.Izvaja ga učiteljica Andreja Pučnik.

JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV OŠ LOČE 

Jutranje varstvo vozačev je organizirano v eni skupini:

Ta skupina začne z jutranjim varstvom ob 7.00, ko jih učiteljice odpeljejo na zajtrk.

Ob 7.30 se učenci razporedijo po matičnih učilnicah, kjer jih prevzamejo razredničarke.

Jutranje varstvo vozačev izvajajo naslednje učiteljice: Anuška Berdnik, Mateja Kamplet, Andreja Rečnik, Silvija Kuzman in Nada Vodovnik.

JUTRANJE VARSTVO JERNEJ

Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 6.15 do 8.15. Izvajajo ga učiteljice Alenka Tajnikar, Erika Sevšek, Katja Polanec, Ana Kovačič/Monika Goričan Škerget.

JUTRANJE VARSTVO ŽIČE

Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 6.15 do 8.15. Izvajajo ga učiteljice Mira Javornik, Danica Strmšek, Tanja Kohne  in Katja Kozjan.

VARSTVO VOZAČEV

Po pouku (12.40 – 13.40) imamo za vse učence vozače organizirano varstvo vozačev v učilnici Razno in v jedilnici.

Učenci, ki čakajo na izbirne predmete, ne smejo zapuščati šole brez pisnega dovoljenja staršev.

Izvajajo ga učiteljice: Adrijana Potočnik, Iva Gorinšek, Vlasta Zorc, Alenka Ungar Ditinger.

Dostopnost