ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

OPB, JV IN VZ

Podaljšano bivanje je organizirano od 1. do 5. razreda.

V Osnovni šoli Loče imamo 3,08 oddelka podaljšanega bivanja. Prav tako je oddelek podaljšanega bivanja v podružnični šoli Jernej (0,90 oddelka) in v podružnični šoli Žiče (1,64 oddelka). Podaljšano bivanje je organizirano od 11.50 do 16.00.

V OŠ Loče imamo naslednje oddelke:
● OPB 1 (kombiniran oddelek),
● OPB 2 (kombiniran oddelek),
● OPB 3 (kombiniran oddelek),
● OPB 4 (kombiniran oddelek).

V podaljšanem bivanju poučujejo naslednji učitelji:
Barbara Petelinek, Ines Potočnik, Vesna Celcer, Vesna Hmelak, Karmen Leskovar, Iva Gorinšek, Irena Skutnik, Nada Vodovnik, Mateja Kamplet, Andreja Rečnik, Vlasta Zorc, Nataša Samsa Kovačič in Tina Lavrinc.

V podružnični OŠ Jernej imamo:
● 0PB 1 (vključeni učenci od 1. do 4. razreda – kombiniran oddelek).
V podaljšanem bivanju poučujeta učiteljici Maja Štefanič in Vesna Hmelak.

V podružnični OŠ Žiče imamo:
● OPB 1 (vključeni učenci 1. in 2. razreda – posamezen oddelek),
● OPB 2 (vključeni učenci 3. in 4. razreda – kombiniran oddelek).
V podaljšanem bivanju poučujejo naslednji učitelji: Duša Pokorn, Andreja Pučnik, Danica Strmšek, Alenka Rebeka Ungar Dietinger in Vlasta Zorc.

V podaljšanem bivanju se učenci sprostijo, pišejo domače naloge, se učijo ter imajo prostočasne usmerjene dejavnosti. V tem času imajo učenci tudi kosilo. Zagotavlja se jim spodbudno, zdravo in varno okolje za osebni razvoj in izobraževanje. Skupaj z učitelji načrtujejo, izbirajo in izvajajo različne aktivnosti in šolske projekte, zadovoljujejo potrebo po socialnih stikih ter razvijajo socialne veščine, ki jih potrebujejo za življenje. V OPB učence vzgajamo, širimo njihovo splošno razgledanost in praktična znanja, jih navajamo na samostojno življenje ter jim skozi igro, različne dejavnosti privzgajamo moralne vrednote in jih učimo sobivanja v raznolikosti značajev.

JUTRANJE VARSTVO LOČE
Se prične ob 6.15 v učilnici 103. Izvaja ga učiteljica Nataša Samsa Kovačič.

JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV OŠ LOČE
Jutranje varstvo vozačev je organizirano v treh skupinah:
Prva skupina prične ob 7.00 v učilnici 102.
Druga skupina prične ob 7.10 v jedilnici.
Tretja skupina pa prične ob 7.30 v učilnici 104.

Izvajajo ga naslednje učiteljice: Jožica Paj, Mateja Kamplet, Anuška Berdnik, Silvija Kuzman, Nada Vodovnik.

JUTRANJE VARSTVO JERNEJ
Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 6.30 do 8.15. Izvajajo ga učiteljice Maja Štefanič, Erika Sevšek in Majda Rečnik.

JUTRANJE VARSTVO ŽIČE
Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 6.30 do 8.15. Izvajajo ga učiteljice Katja Kozjan, Nuša Mlaker, Danica Strmšek in Vlasta Zorc.

VARSTVO VOZAČEV
Po pouku (12.40–13.40) imamo za vse učence vozače organizirano varstvo vozačev v učilnici Razno in v jedilnici.
Učenci, ki čakajo na izbirne predmete, ne smejo zapuščati šole brez pisnega dovoljenja staršev.
Izvajajo ga učiteljice Iva Gorinšek, Adrijana Potočnik in Andreja Rečnik.

 

KORISTNI NAPOTKI ZA STARŠE

• V primeru, da vaš otrok odide iz PB predčasno ali bo ostal dlje kot običajno, to pisno sporočite učitelju PB. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole,učitelj podaljšanega bivanja dovoli odhod otrok samo s pisnim dovoljenjem staršev.
• Vsak odhod iz PB morajo učenci učitelju PB sporočiti.
• Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, saj je samostojno učenje le del dejavnosti, ki se izvajajo, zato prosimo starše, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge.
• Učenci samostojno poskrbijo, da odnesejo domov šolske potrebščine, ki jih potrebujejo za učenje in dokončanje šolskih obveznosti.
• Učenci/ starši obvestijo učitelja bivanja o aktivnostih, v katere je vključen, če te potekajo v času PB (interesne dejavnosti, verouk…)
• Na vratih učilnice ali oglasni deski bo viselo obvestilo, kje se nahajamo (sprehod, igrišče, knjižnica, telovadnica, druga učilnica..).
• Starše naprošamo, da ob prevzemu otroka počakajo pred učilnico.
• Kosilo odjavite do 8 ure zjutraj natel. številko, ki je navedena v publikaciji šole.
• Vsako spremembo tekom leta (čas odhoda, telefonsko številko, osebo, ki prevzame otroka..) nam sporočitev pisni obliki.
• Želimo, da bi bilo delo v oddelku kar se da kakovostno in v zadovoljstvo učencev, staršev in nas učiteljev, zato vas prosimo, da v primeru nastajajočega problema le tega takoj posredujete učiteljem. Prav tako vas bomo tudi sami redno obveščali, saj želimo, da bo delo potekalo uspešno. Govorilne ure imamo v času skupnih popoldanskih govorilnih ur. ter individualne po dogovoru z učitelji.

V podaljšanem bivanju učence vzgajamo, širimo njihovo splošno razgledanost in praktična znanja, jih navajamo na samostojno življenje in jim skozi igro in različne dejavnosti privzgajamo moralne vrednote, medsebojno strpnost, spoštovanje ter jih učimo sobivanja v raznolikosti značajev.

Aktiv učiteljev PB